Resultaten


Op deze pagina wordt een korte samenvatting gegeven van de resultaten van de vergelijkingsstroken en ziektetoetsen. Een compleet overzicht is te vinden in het Eindrapport 2015.

Resultaten zijn beschikbaar over bemestende waarde, opbrengst en sortering en fytosanitaire veiligheid.

Bemestende waarde

Van alle partijen geproduceerde Bokashi is de minerale samenstelling vastgesteld, net als van de overige organische meststoffen die gebruikt zijn in de vergelijkings- en praktijkstroken. De stikstof bijbemesting is afgestemd op de samenstelling waarbij rekening gehouden is met de werkingscoëfficiënten van de meststoffen. Voor Bokashi was de werkingscoëfficiënt niet bekend. In Flevoland is deze gelijkgesteld aan de werkingscoëfficiënt van compost, in Zuid-Limburg is gewerkt met een hogere werkingscoëfficiënt. In 2013 is deze waarschijnlijk te hoog geweest, de Bokashi-objecten hebben dan minder stikstof beschikbaar gehad dan de overige objecten. In 2014 is gewerkt met een wat lagere werkingscoëfficiënt.

Tijdens de teelt is de bodemvoorraad stikstof vastgesteld zijn plantsapmetingen uitgevoerd. Na de oogst is opnieuw gemeten om inzicht te krijgen in de bodemvoorraad. 

NminWR240613                                   

 

 

 

 

 

 

NminWR071013

De bodemvoorraad stikstof is bij het Bokashi-object in 2013 steeds het laagste. In 2014 was dat in het groeiseizoen ook zo. Na de oogst was de bodemvoorraad stikstof bij de Bokashi-objecten hoger, de voorraad bij het compostobject was toen het hoogste. Na de oogst was blijkbaar nog veel stikstof vrijgekomen.

NminWR010714

NminWR021014

De bemonsteringen in Flevoland laten een iets ander beeld zien; in 2013 was de bodemvoorraad stikstof in het kunstmestobject steeds het hoogste, de objecten Bokashi en Compost waren min of meer vergelijkbaar. In 2014 zijn de verschillen tussen de objecten veel kleiner, zeker na de oogst. In Flevoland is na de oogst veel minder stikstof vrijgekomen dan in Zuid-Limburg.

NminFlevo2013

NminFlevo2013 naoogst

NminFlevo2014

 NminFlevo2014 naoogst

Opbrengst en sortering

Wijnandsrade 2013

OpbrengstWR2013

Het object bemest met compost en kunstmest had in 2013 een significant hogere opbrengst dan de andere objecten.

Het verschil is weliswaar niet betrouwbaar maar een bemesting met varkensdrijfmest en kunstmest geeft ongeveer 2 ton meer opbrengst per hectare dan  een bemesting met Bokashi en kunstmest en geitenmest en kunstmest. Het is mogelijk dat de werkingscoëfficiënt voor stikstof uit Bokashi en geitenmest te hoog is ingeschat (resp. 65% en 50%). Bij het object bemest met Bokashi is dit ook terug te zien in de lagere bodemvoorraad aan stikstof gedurende het groeiseizoen.

Het onderwatergewicht is overal hoger dan de norm van 360 gram voor frietkwaliteit. Het onderwatergewicht van het object bemest met Bokashi en kunstmest is significant hoger. Het object bemest met Bokashi en kunstmest heeft gemiddeld ook het meeste aantal knollen per hectare. Toch bestaat tussen de objecten geen significant verschil in totaal aantal knollen per hectare.

Bemesting met Bokashi en kunstmest levert een hoger gewichtspercentage in de sortering 40-50 mm en een lager percentage in de sortering > 70 mm; met andere woorden een fijnere sortering dan de overige bemestingsobjecten.

SorteringWR2013

Wijnandsrade 2014

OpbrengstWR2014

SorteringWR2014

Er zijn geen betrouwbare verschillen in opbrengst en kwaliteit. Alleen varkensdrijfmest geeft wel een iets lagere opbrengst. Het lagere owg bij gebruik van compost is mogelijk te verklaren als de N werkingscoëfficient in werkelijkheid hoger is dan hier gebruikt. De beschikbaarheid van stikstof wordt hierdoor groter. Dit komt tot uiting in de, hoewel niet betrouwbaar, hogere opbrengst.

Flevoland 2013

OpbrengstFL2013

Ondanks dat er geen significante verschillen waren in opbrengst of onderwatergewicht was er wel een trend dat de sortering wat grover was bij het Bokashi-object. Dit in tegenstelling tot de resultaten in Wijnandsrade.

Flevoland 2014

OpbrengstFL2014

Er zijn geen significante verschillen in opbrengst of onderwatergewicht. Het Bokashi object heeft een iets hogere opbrengst en een grovere sortering dan de andere 2 objecten. In 2013 was de opbrengst van het compostobject het hoogste. Het Bokashi object gaf ook in 2013 de grofste sortering. 

Fytosanitaire veiligheid

In 2013 zijn monsters met aardappelcystenaaltjes en Rhizoctonia solani ingebracht in de Bokashihopen in Flevoland. Voor alle ziektetoetsen geldt dat vergeleken wordt met controlemonsters die in het laboratorium achter gebleven zijn. Zo kan vastgesteld worden wat het effect van inbrengen in de Bokashihopen is op de afdoding van de ziektekiemen.

In 2013 kon bij de controlemonsters geen Rhizoctonia terug gevonden worden, effect van het fermentatieproces in de Bokashi-hoop op afdoding kon dan ook niet vastgesteld worden.

IMG_0308Voor aardappelcystenaaltjes zijn wel resultaten behaald. Vanwege de problemen met de productie van de Bokashi (scheuren in het plastic) is het resultaat voor de verschillende hopen wat wisselend.

Voor alle hopen geldt dat aardappelcystenaaltjes behoorlijk afgedood worden maar niet volledig verdwijnen.

Fyto2013

In 2014 zijn meerdere ziektes ingebracht en getoetst. Ook nu is te zien dat er een behoorlijke afdoding optreedt voor alle ziektes, maar dat deze niet volledig is. De afdoding van witrot tijdens het fermentatieproces lijkt het meest succesvol te zijn geweest.

Fyto2014